Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Modernizację centralnego ogrzewania. Doposażenie kotłowni w automatykę.
2. Modernizację wentylacji. Instalacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego o 7 jednostek odzysku ciepła o wydajności do 1200 m3/h każda. Minimalny poziom wymiany powietrza w halach warsztatowych 3 h-1. Montaż po 2 kurtyny powietrzne w dwóch bramach w SKP.
3. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych
1.1. Okien stalowych OSZ-1, OSZ-2, OSZ-3 - powierzchnia okien 36,72 m2
1.2. Okien z PCV: OZ-PCV 1, OZ-PCV 2 - powierzchnia 40,96 m2
1.3. Okien drewnianych: OZ-DR - powierzchnia 10,32 m2
1.4. Okien i drzwi aluminiowych: OZ-AL i DZ-AL - powierzchnia 5,94 m2
1.5. Drzwi stalowych DZ S-1- powierzchnia 5,04 m2
4. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-1 o powierzchni 323,0 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 14 cm
5. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-2 o powierzchni A = 150,2 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 8 cm
6. Docieplenie dachów:
a. główny dach 1/1 nad pomieszczeniami o temp. 12 0C o powierzchni A = 377,0 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,12 m
b. główny dach 1/2 nad pomieszczeniami o temp. ≥ 16 0C o powierzchni A = 168,65 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,18 m
c. dach-2 nad SKP o temp. 12 0C o powierzchni A = 123,7 m2 z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,06 m
7. Wymiana bram garażowych WRS-1 o powierzchni A = 32,64 m2 na dwie bramy garażowe składane z podwójnym naświetlem bez furtki, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K oraz jedną bramę garażową składaną z podwójnym naświetlem z furtką, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K
8. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza - wymiana dwóch sprężarek o mocy 3,0+3,5=6,5 kW na jedną energooszczędną sprężarką śrubową typu EVERT 5,5/200 o mocy 5,5 kW Badanie szczelności instalacji sprężonego powietrza i usunięcie nieszczelności
9. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW, który charakteryzują następujące parametry:
a. Panele fotowoltaiczne.
Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wsporczej na dachu istniejącego obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania.
Montaż instalacji fotowoltaicznej polega na zainstalowaniu zestawu o mocy 10,8 kW który charakteryzują następujące parametry:
- Typ ogniwa: Si polikrystaliczny
- Liczba ogniw: 60 szt.
- Wymiary ogniwa: 156x156 mm
- Liczba diod by-pass: 3
- Moc modułu: 270W
- Liczba modułów PV: 40 szt.
- Wymiary panela: 1640x992x38 mm
- Liczba falowników: 2 szt.
- Sprawność: 16,6 %
- Roczny uzysk energii: 8 721 kWh/rok
b. Inwertery.
Inwerter zgodny z normą PN-EN 50438.
Podstawowe dane inwertera fotowoltaicznego:
Dane na wejściu
- Maksymalne napięcie wejściowe – 1000[V],
- Zakres MPP DC – od 370[V] do 800[V]
- Prąd znamionowy maksymalny – 15[A],
- Liczba obwodów inwertera (MPPT) – 2,
- Liczba łańcuchów (stringów) w każdym obwodzie inwertera – 2,
Dane na wyjściu
- Moc znamionowa – 9 000[VA]
- Napięcie sieciowe – 400 [V]
- Prąd znamionowy – 13,1[A]
- Częstotliwość znamionowa – 50/60Hz
- cos fi – 0,8 indukowana … 0,8 pojemnościowa
- Liczba faz zasilających – 1
Pozostałe dane
- Zużycie własne: Noc – ~1 W
- Klasa obudowy – IP65
c. Konstrukcje wsporcze.
Ocynkowane, stalowe szyny montażowe łączone aluminiowymi uchwytami Elementy konstrukcji bez połączeń spawanych. Konstrukcja musi posiadać możliwość demontażu pojedynczego panelu.
d. Przewody.
Panele fotowoltaiczne połączone będą z inwerterem kablem solarnym 1x6mm2 prowadzonym na konstrukcji wsporczej paneli (w korytkach kablowych o szerokości 35mm lub w rurkach ochronnych). Przewód powinien posiadać podwójną izolację, być odporny na promieniowanie UV oraz posiadać napięcie izolacji do 1800 VDC.
e. Rozdzielnice.
Po stronie prądu stałego, w rozdzielnicy RS-DC będą zamontowane ogranicznik przepięć oraz bezpieczniki DC. Po stronie prądu zmiennego przy inwerterze należy zamontować w rozdzielnicy RS-AC: ogranicznik przepięć, wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
10. Modernizacja oświetlenia - wymiana instalacji na oświetlenie typu LED. Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła charakteryzującego się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania, żywotnością min. 50 000 godzin.
W miejsce istniejących należy zabudować:
a) świetlówka energooszczędne L=1227 56 W – 8 szt.
b) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 25 szt.
c) oprawa energooszczędne 600x600 mm 38 W – 4 szt.
d) świetlówka energooszczędne L=1227 41 W – 7 szt.
e) świetlówka energooszczędne Nr 2 L=1227 41 W – 10 szt.
f) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 8 szt.
g) reflektor energooszczędny 70 W – 6 szt.
h) oprawa uliczna energooszczędna 84 W – 1 szt.
11. System zarządzania energią.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała Serwis Samochodowy BOSCH , 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Modernizację centralnego ogrzewania.
b) Modernizację wentylacji.
c) Wymianę okien i drzwi zewnętrznych
d) Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-1
e) Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-2
f) Docieplenie dachów
g) Wymiana bram garażowych WRS-1
h) Modernizację instalacji sprężonego powietrza
i) Montaż instalacji fotowoltaicznej:
j) Modernizację oświetlenia
k) System zarządzania energią

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie 5.1

Przedmiot zamówienia

1. Modernizacja centralnego ogrzewania. Doposażenie kotłowni w automatykę.
2. Modernizacja wentylacji. Instalacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego o 7 jednostek odzysku ciepła o wydajności do 1200 m3/h każda. Minimalny poziom wymiany powietrza w halach warsztatowych 3 h-1. Montaż po 2 kurtyny powietrzne w dwóch bramach w SKP.
3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
4. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-1
5. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-2
6. Docieplenie dachów:
a. główny dach 1/1
b. główny dach 1/2
c. dach-2 nad SKP
7. Wymiana bram garażowych WRS-1
8. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza - wymiana dwóch sprężarek o mocy 3,0+3,5=6,5 kW na jedną energooszczędną sprężarką śrubową typu EVERT 5,5/200 o mocy 5,5 kW Badanie szczelności instalacji sprężonego powietrza i usunięcie nieszczelności
9. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW, który charakteryzują następujące parametry:
10. Modernizacja oświetlenia
11. System zarządzania energią.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

I etap realizacji zadania - wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2 - wymagany termin realizacji - 31.12.2017 roku.
Końcowy termin realizacji całości zamówienia - 30.11.2018 roku.

Załączniki

  • Formularz ofertowy
  • Przedmiar robót
  • RZUT BUDYNKU
  • Wzór umowy
  • Audyt Energetyczny
  • Zał. Nr 7 Errata Audytu Energetycznego
  • Oświadczenie oferenta zapewniające wykonanie zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

Potencjał techniczny

Oświadczenie oferenta, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie oferenta, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr PL 41 9639 0009 2001 0005 6560 0001 z adnotacją: "Wadium - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj., jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zaproszeniu;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
15. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Termin związania ofertą :
1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Warunki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) termin wykonania poszczególnych etapów jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
3) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
5) nie wniesiono wadium przed upływem terminu do składania ofert

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta
- Kosztorys ofertowy
- Oświadczenie Oferenta o wiedzy, doświadczeniu oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta zapewniającej wykonanie
zamówienia
- Dowód potwierdzenia wniesienia wadium
- Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto: Waga 60%
2. Termin realizacji wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2: Waga 15%
3. Termin realizacji całego zadania: Waga 5%
4. Okres gwarancji: Waga 20%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena netto
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 60%.
2. Termin realizacji wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 15%
3. Termin realizacji całego zadania
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 5%
4. Okres gwarancji
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (długość okresu gwarancji z oferty porównywanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 20%
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 5 lata licząc od momentu odbioru końcowego.

Wykluczenia

Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

Adres

Zamojska 42

22-670 Bełżec

lubelskie , tomaszowski

 

Tytuł projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU "JACKER" Jacek Sikora
ul. Lwowska 3, Jeziernia, 22-600 Tomaszów Lubelski
Oferta wpłynęła 08.12.2017 roku
na kwotę:
netto 463 282,40
brutto 569 837,35

Dofinansowano z Funduszy Europejskich