Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała - Serwis Samochodowy BOSCH, 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
z dopiskiem
Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Zabandżała
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku Serwisu Samochodowego BOSCH w Bełżcu. W zakres prac wchodzi:
1. Modernizacja instalacji c.o.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW.
3. Przebudowa instalacji sprężonego powietrza.
4. Ocieplenie stropodachu.
5. Modernizacja instalacji c.w.u.
6. Wymiana drzwi.
7. Wymiana okien.
8. Wymiana oświetlenia.
9. System zarządzania energią.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Bełżec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku Serwisu Samochodowego BOSCH w Bełżcu.
Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – ma osiągnąć niżej wyliczone wskaźniki rezultatu:
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] | rozliczeniowy- 238,33
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] | rozliczeniowy – 20,14
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] | rozliczeniowy – 310,82
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy- 62,388
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy- 9,875
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy – 9,875
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | rozliczeniowy- 56,94
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | rozliczeniowy – 56,94
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] | rozliczeniowy – 0,05903
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy – 0,0108
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | rozliczeniowy – 0,04823
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kWt] | rozliczeniowy –48,23
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe] | rozliczeniowy- 10,80
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [kW] | rozliczeniowy – 59,03
Zamawiający wymaga, by w wyniku wykonania zamówienia, wyłoniony Wykonawca zapewnił osiągnięcie tak określonych wskaźników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku Serwisu Samochodowego BOSCH w Bełżcu. W zakres prac wchodzi:
1. Modernizacja instalacji c.o.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW.
3. Przebudowa instalacji sprężonego powietrza.
4. Ocieplenie stropodachu.
5. Modernizacja instalacji c.w.u.
6. Wymiana drzwi.
7. Wymiana okien.
8. Wymiana oświetlenia.
9. System zarządzania energią.
Zakres wszystkich prac powinny być wykonane zgodnie z Audytem Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Audytu Energetycznego mają charakter odnośnikowy – dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż minimalne parametry techniczne opisane Audycie Energetycznym.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejscem realizacji inwestycji jest budynek Serwisu Samochodowego BOSCH położony przy ul. Zamojskiej 42, Bełżec działka nr 3/1, gm. Bełżec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością oraz realizacji na niej inwestycji.
Szczegółowy zakres prac, niezbędnych do wykonania, określa Audyt Energetyczny oraz przedmiar robót (będące załącznikiem do zapytania ofertowego).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44220000-8 Stolarka budowlana
45321000-3 Izolacja cieplna
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42123000-7 - Sprężarki
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Całość prac objętych niniejszym zamówieniem winna zostać zakończona najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. (termin wykonania przedmiotu zamówienia). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki

  • Audyt Energetyczny
  • Przedmiar robót
  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz ofertowy
  • Wzór umowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej, niż 400 000, 00 PLN.
Uwaga: przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania prac związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji potwierdzających prawidłowość wykonania prac lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta.
Spełnienie warunku posiadania doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego wraz załączonymi referencjami.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał roczny obrót, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych). W przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.
Obrót definiowany jest jako wartość wszystkich wpływów ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszony o kwotę należnego podatku dochodowego.
Spełnienie warunku posiadania sytuacji finansowej będzie oceniane na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

Dodatkowe warunki

WADIUM:
Oferent przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Brak wniesienia wadium wiąże się z tym skutkiem, że oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków postępowania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
Szczegółowe warunki wnoszenia i zwrotu wadium określone zostały w Zapytaniu ofertowym.
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wykonawca zobowiąże się do posiadania, przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej, o wartości nie niższej niż 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Uwaga: zobowiązanie do posiadania przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o wartości wskazanej powyżej, będzie przeniesione do umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający będzie to zobowiązanie uznawał za istotne – naruszenie tego zobowiązania przez Wykonawcę będzie okolicznością uprawniającą Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania kary umownej w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych i naprawienia szkody, jeżeli szkoda ta będzie przekraczała wartość ustalonej kary umownej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem ważności oferty jest jej złożenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz ofertą należy złożyć następujące załączniki:
1) Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z referencjami zrealizowanych robót
4) Dowód wniesienia wadium ,
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
6) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p. Kryterium Waga [%]
1. Cena netto - K1 55%
2. Termin realizacji – K2 15%
3. Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3 15%
4. Okres gwarancji – K4 15%

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
K1 = Cn/Cb x 55 pkt
gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]
Cb - cena oferty badanej [PLN]
55 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 55%)
Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Audytu Energetycznego, jak również w Audycie nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W odniesieniu do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek.

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach). Punkty w kryterium K2, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K2 = Tn/Tb x 15 pkt

gdzie:
K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Termin realizacji”
Tn – najkrótszy termin realizacji (w dniach)
Tb – termin realizacji w badanej ofercie (w dniach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (wady) CZn od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach). Punkty w kryterium K3, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K3 = CZn/CZb x 15 pkt

gdzie:
K3 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
CZn – najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)
CZb - czas usunięcia awarii w badanej ofercie (w godzinach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga15%)

Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Punkty w kryterium K4, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:

K4 = OGb/OGn x 15 pkt

gdzie:
K4 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „ Okres gwarancji” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
OGn – najdłuższy okres gwarancji (w latach)
OGb – okres gwarancji w badanej ofercie (w latach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

S = K1 + K2 + K3 + K4
gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”
K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie weryfikacji oświadczenia, złożonego przez oferenta, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.

Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

Adres

Zamojska 42

22-670 Bełżec

lubelskie , tomaszowski

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0025/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PPHU "JACKER" Jacek Sikora, Jeziernia ul. Lwowska 3, 22-600 Tomaszów Lubelski
Oferta wpłynęła 28.12.2018 roku
Cena netto: 499 900,00 PLN
Cena brutto: 614 877,00 PLN
 

Dofinansowano z Funduszy Europejskich