Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW...

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała Serwis Samochodowy BOSCH , 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Zabandżała
 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:
a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogrodzenia terenu,
b) roboty budowlane związane z budową linii nN wraz z zabezpieczeniami
c) roboty budowlane związane z budową linii SN wraz z zabezpieczeniami
d) roboty budowlane związane z budową stacji nN/Sn wraz z zabezpieczeniami
e) roboty budowlane związane z dostawą i montażem inwerterów fotowoltaicznych
f) roboty budowlane związane z dostawą i montażem osprzętu elektrycznego
g) roboty budowlane związane z dostawą i montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne
h) roboty budowlane związane z dostawą i montażem modułów fotowoltaicznych
i) roboty budowlane związane z dostawą i montażem monitoringu poprawnej pracy elektrowni fotowoltaicznej
j) roboty budowlane związane z dostawą i montażem systemu TIK
k) prace końcowe: uruchomienie, pomiary, odbiory, dokumentacja powykonawcza, przyłączenie elektrowni słonecznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wykonie niezbędnych testów i prac rozruchowych co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski działki nr 10/3, 11, 243/3 ark. 10 przy ul. Łaszczowieckiej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

- zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
-tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej
-poprawę spójności wewnętrznej regionu, osiągniętą w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
-zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki,
-dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetyczne regionu,

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,6 kWp, wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski wraz z jej przyłączeniem do sieci.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.
W szczególności zakres obejmuje realizację następujących zadań:
a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogrodzenia terenu,
b) roboty budowlane związane z budową linii nN wraz z zabezpieczeniami
c) roboty budowlane związane z budową linii SN wraz z zabezpieczeniami
d) roboty budowlane związane z budową stacji nN/Sn wraz z zabezpieczeniami
e) roboty budowlane związane z dostawą i montażem inwerterów fotowoltaicznych
f) roboty budowlane związane z dostawą i montażem osprzętu elektrycznego
g) roboty budowlane związane z dostawą i montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne
h) roboty budowlane związane z dostawą i montażem modułów fotowoltaicznych
i) roboty budowlane związane z dostawą i montażem monitoringu poprawnej pracy elektrowni fotowoltaicznej
j) roboty budowlane związane z dostawą i montażem systemu TIK
k) prace końcowe: uruchomienie, pomiary, odbiory, dokumentacja powykonawcza, przyłączenie elektrowni słonecznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wykonie niezbędnych testów i prac rozruchowych co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego link.:
https://drive.google.com/file/d/1J0vQQnvuuoD2ShMuWnr0Ea7SIo-J9_Lq/view

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09332000-5 Instalacje słoneczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Wykonawca wykona roboty budowlane oraz dokona dostawy i montażu wszystkich komponentów dotyczących realizacji zadania potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych w terminie do 6 miesięcy od przekazania placu budowy od Zamawiającego;
Wykonawca dokona przyłączenia elektrowni słonecznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wykona niezbędne testy i prace rozruchowe co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
Ostateczny termin zakończenia całości realizacji zamówienia - 30.11.2018 roku.

Załączniki

  • Zał. 4 Wzór umowy
  • Zał. 7 Oświadczenie oferenta
  • Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań
  • Zał. 3 Formularz Ofertowy
  • Zał. 1 Zapytanie ofertowe
  • Zał. 6 Formularz Rozliczeniowo - kosztorysowy

Pytania i wyjaśnienia

  • Pytania i wyjaśnienia
  • Pytania i wyjaśnienia_2

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty lub jeżeli okres działania jest krótszy w okresie prowadzenia działalności min. 2 instalacje fotowoltaiczne naziemne o mocy min. 0,9 MWp
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca przedłożyć powinien Zamawiającemu udokumentowane doświadczenie, tj. wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu spełnienia wymagania dotyczącego wykazu zrealizowanych robót budowlanych Wykonawca polegał na zobowiązaniu innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który posiada miernik parametrów instalacji fotowoltaicznych o funkcjach m.in. wyznaczanie krzywych IU, obliczania wartości STC, pomiar rezystancji izolacji, pomiar mocy DC, AC.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca przedłoży: dowód zakupu miernika oraz ważne świadectwo wzorcowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który:
- zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”
- zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”
- zatrudnia na umowę o pracę min. 2 osoby posiadające grupę kwalifikacyjną „E” na napięcie powyżej 1 kV oraz min. 2 osoby posiadającą grupę kwalifikacyjną „D” na napięcie powyżej 1 kV
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca przedłoży potwierdzone kserokopie wymaganych uprawnień wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA lub innymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych osób. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez tą samą osobę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Potwierdzeniem posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie:
a) wniesienie wadium w jednej z form: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych w kwocie 120.000 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia złożenia oferty.
b) złożenie razem z ofertą sprawozdań finansowych z ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016) lub z okresu prowadzonej działalności jeśli okres ten jest krótszy, zgodnie z którymi potwierdzone zostanie, że Wykonawca osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 12 000 000,00 zł w okresie objętym przedłożonymi sprawozdaniami finansowymi.
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie ryzyk budowlanych na wartość nie niższą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) każde i utrzymywać je będą przez cały okres realizacji prac budowlanych, Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Wykonawca musi wykazać posiadanie wdrożonego systemu dyspozytorskiego do zdalnego sterowania oraz nadzoru instalacji fotowoltaicznych zarówno po stronie niskiego jak i średniego napięcia.
Wykonawca dołączy do oferty opis systemu oraz udostępni konto typu „gość” w celu podglądu funkcjonalności systemu.
Minimalne wymagania dla systemu:
- podgląd parametrów pracy elektrowni po stronie średniego napięcia w tym m.in. napięć, prądów, mocy czynnej, biernej, energii wytworzonej oraz pobranej
- stan łączników w stacji po stronie niskiego oraz średniego napięcia
- rejestr zadziałań zabezpieczeń
- możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia instalacji
System monitorowania parametrów pracy stacji transformatorowej musi być niezależny od systemu monitorowania stanu pracy inwerterów.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zał. 1 Zapytanie Ofertowe
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie wykonawca, który wraz z ofertą dostarczy:
1. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
2. Wypełniony Formularz Ofertowy (wzór stanowi Załącznik 3),
3. Wypełniony Formularz Rozliczeniowo-Kosztorysowy (wzór stanowi Załącznik 6),
4. Kosztorys ofertowy zaproponowanego rozwiązania,
5. Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z załącznikami
-udokumentowane doświadczenie, tj. wykaz robót budowlanych wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
-Potwierdzone kserokopie wymaganych uprawnień wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA lub innymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych osób w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (wzór stanowi Załącznik 7),
6. Dowód zakupu miernika parametrów instalacji fotowoltaicznych o funkcjach m.in. wyznaczania krzywych IU, obliczania wartości STC, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru mocy DC, AC oraz ważne świadectwo jego wzorcowania.
7. Sprawozdania finansowe z ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016) lub z okresu prowadzonej działalności jeśli okres ten jest krótszy
8. Potwierdzenie wniesienia wadium;
9. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór stanowi Załącznik nr 5)
10. Specyfikację techniczną zaproponowanych rozwiązań tj. inwerterów, paneli, stacji transformatorowej, kabli, konstrukcji wsporczych, w postaci kart katalogowych, dokumentów opisujących parametry techniczne. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwie eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej.
11. Dokumenty zawierające warunki gwarancji i serwisu producenta lub jego przedstawiciela, w odniesieniu do oferowanych urządzeń - modułów, inwerterów, stacji nN/SN i konstrukcji wsporczej („systemu montażowego”) dla przedmiotowego projektu;
12. Opis wdrożonego systemu dyspozytorskiego do zdalnego sterowania oraz nadzoru instalacji fotowoltaicznych zarówno po stronie niskiego jak i średniego napięcia.
13. Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyk budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena netto - K1 55%
2. Termin realizacji – K2 15%
3. Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3 15%
4. Okres gwarancji producenta na inwertery – K4 15%

1. Cena netto-K1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
K1 = Cn/Cb x 55 pkt
gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]
Cb - cena oferty badanej [PLN]
55 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 55%)
Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. W przypadku nie przedstawienia na żądane Zamawiającego wymaganego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W odniesieniu do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek.
2. Termin realizacji – K2. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach). Punkty w kryterium K2, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
K2 = Tn/Tb x 15 pkt
gdzie:
K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Termin realizacji”
Tn – najkrótszy termin realizacji (w dniach)
Tb – termin realizacji w badanej ofercie (w dniach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
3. Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (wady) CZn od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach). Punkty w kryterium K3, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
K3 = CZn/CZb x 15 pkt
gdzie:
K3 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
CZn – najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)
CZb - czas usunięcia awarii w badanej ofercie (w godzinach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga15%)
4. Okres gwarancji producenta na inwertery – K4.Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji producenta na inwertery” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji producenta na inwertery OGn. Punkty w kryterium K4, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
K4 = OGb/OGn x 15 pkt
gdzie:
K4 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „ Okres gwarancji producenta na inwertery” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
OGn – najdłuższy okres gwarancji producenta na inwertery (w latach)
OGb – okres gwarancji producenta na inwertery w badanej ofercie (w latach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
S = K1 + K2 + K3 + K4
gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”
K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji producenta na inwertery”
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art.3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotowym powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązać w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

Adres

Zamojska 42

22-670 Bełżec

lubelskie , tomaszowski

 

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0130/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ARCHIGON Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 12
33-100 Tarnów
 
 

Dofinansowano z Funduszy Europejskich