Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała - Serwis Samochodowy BOSCH, 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
z dopiskiem
„Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowe zasady składania ofert zostały uregulowane w Zapytaniu ofertowym

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Zabandżała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 603 133 751

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim. W zakres prac wchodzi:
1. Modernizacja instalacji c.o. w oparciu o pompę ciepła multi-spilt o mocy ok 8 kW i kasetony
nadmuchowe
2. Wymiana stolarki okiennej
3. Wymiana stolarki drzwiowej
4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,1 kW
5. Ocieplenie podłogi na gruncie
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych
7. Ocieplenie dachu nad stropodachem
8. Wymiana oświetlenia.
9. System zarządzania energią.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim.
Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – ma osiągnąć niżej wyliczone wskaźniki rezultatu :
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] | rozliczeniowy- 156,23
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] | rozliczeniowy – 49,26
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] | rozliczeniowy – 177,3
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy- 38,3
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy – 3,97
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | rozliczeniowy – 43,4
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy – 0,0061
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | rozliczeniowy – 0,008
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe]rozliczeniowy – 6,1
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kWt] | rozliczeniowy - 8
Zamawiający wymaga, by w wyniku wykonania zamówienia, wyłoniony Wykonawca zapewnił osiągnięcie tak określonych wskaźników

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim. W zakres prac wchodzi:
1. Modernizacja instalacji c.o. w oparciu o pompę ciepła multi-spilt o mocy ok 8 kW i kasetony
nadmuchowe
2. Wymiana stolarki okiennej
3. Wymiana stolarki drzwiowej
4. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,1 kW
5. Ocieplenie podłogi na gruncie
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych
7. Ocieplenie dachu nad stropodachem
8. Wymiana oświetlenia.
9. System zarządzania energią.
Zakres wszystkich prac powinny być wykonane zgodnie z Audytem Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Audytu Energetycznego mają charakter odnośnikowy – dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż minimalne parametry techniczne opisane Audycie Energetycznym.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Miejscem realizacji inwestycji jest budynek biurowy Serwisu Samochodowego BOSCH położony przy ul. Rolniczej 10, Tomaszów Lubelski działki nr 34/4, 34/18 powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością oraz realizacji na niej inwestycji.
Szczegółowy zakres prac, niezbędnych do wykonania, określa Audyt Energetyczny oraz przedmiar robót (będące załącznikiem do zapytania ofertowego).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44220000-8 Stolarka budowlana
45321000-3 Izolacja cieplna
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Całość prac objętych niniejszym zamówieniem winna zostać zakończona najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r. (termin wykonania przedmiotu zamówienia). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zostały opisane w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej, niż 250 000, 00 PLN.
Uwaga: przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania prac związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji potwierdzających prawidłowość wykonania prac lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta.
Spełnienie warunku posiadania doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego wraz załączonymi referencjami.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami w Zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał roczny obrót, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.
Spełnienie warunku posiadania sytuacji finansowej będzie oceniane na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.

Dodatkowe warunki

WADIUM:
Oferent przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Brak wniesienia wadium wiąże się z tym skutkiem, że oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków postępowania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych
Szczegółowe warunki wnoszenia i zwrotu wadium określone zostały w Zapytaniu ofertowym.
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wykonawca zobowiąże się do posiadania, przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej, o wartości nie niższej niż 250.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Uwaga: zobowiązanie do posiadania przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o wartości wskazanej powyżej, będzie przeniesione do umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający będzie to zobowiązanie uznawał za istotne – naruszenie tego zobowiązania przez Wykonawcę będzie okolicznością uprawniającą Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania kary umownej w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych i naprawienia szkody, jeżeli szkoda ta będzie przekraczała wartość ustalonej kary umownej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem ważności oferty jest jej złożenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz ofertą należy złożyć następujące załączniki:
1) Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
2) Kosztorys ofertowy,
3) Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z referencjami zrealizowanych robót
4) Dowód wniesienia wadium ,
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
6) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p. Kryterium Waga [%]
1. Cena netto - K1 55%
2. Termin realizacji – K2 15%
3. Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3 15%
4. Okres gwarancji na roboty budowlane – K4 15%
1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Audytu Energetycznego, jak również w Audycie nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Zamawiający określa minimalny oraz maksymalny „Termin realizacji”, w przedziale od 30 września 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Terminu realizacji dłuższego niż do 30 listopada 2021 roku, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie Terminu realizacji, Zamawiający ofertę odrzuci.
Wykonawca może zaproponować „Termin realizacji” krótszy niż wyznaczony minimalny do 30 września 2021, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń termin 30 września 2021 - najkrótszy przyjęty w kryterium oceny ofert.
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczonym od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach).
3. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość Czasu usunięcia awarii (wad), w przedziale od 24 godzin do 72 godzin. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości Czasu usunięcia awarii (wad) dłuższą niż 72 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego Czasu usunięcia awarii (wad), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje usunięcia awarii (wad), i ofertę odrzuci.
Wykonawca może zaproponować długość okresu Czasu usunięcia awarii (wad) krótszy niż wyznaczony minimalny 24 godziny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 godziny - najkrótszy przyjęty w kryterium oceny ofert. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu Czasu usunięcia awarii (wad) w pełnych godzinach w przedziale od 24 do 72 godzin.
4. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji na roboty budowlane” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 12 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci.
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci.
Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 12 do 36 miesięcy.
Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
S = K1 + K2 + K3 + K4
gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”
K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane”
Szczegółowy opis sposobu przyznania punktacji został opisany w Zapytaniu ofertowym

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie weryfikacji oświadczenia, złożonego przez oferenta, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JACEK ZABANDŻAŁA - SERWIS SAMOCHODOWY BOSCH

Adres

Zamojska 42

22-670 Bełżec

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

603133751

Fax

846652405

NIP

9211607985

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0042/19-00
 

Dofinansowano z Funduszy Europejskich