BS Zabandżała

BS Zabandżała

084/665-24-05
ul. Zamojska 42 22-670 Bełżec

BS Zabandżała

Start
Autoryzacja Bosch
Galeria
Lokalizacja
Projekt UE Modernizacja Tomaszów
Projekt UE Fotowoltaika
Projekt UE Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu
 • BS Zabandżała - Gotowi na zimowe wyzwania?

  Gotowi na zimowe wyzwania?

  Bezpłatna kontrola stanu akumulatora i układu ładowania. Zapraszamy do Bosch Car Service na akcję #ZimowaDawkaEnergii.
  zobacz więcej
 • BS Zabandżała - Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Zapoznaj się z usługami oferowanymi w naszej sieci:
  • Przeglądy
  • Naprawa elektroniki
  • Klimatyzacja i ogrzewanie
  • Obsługa silnika
  • Naprawa hamulców
  • Serwisowanie kół
  • Szyby samochodowe
  • Oświetlenie...
   
  zobacz więcej

BS Zabandżała

ul. Zamojska 42
22-670 Bełżec
Pokaż na mapie
084/665-24-05
084/665-24-05
pon.-pt.
sobota
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00
Wyślij e-mail
Bosch Serwis Jacek Zabandżała realizuje projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2.
 
 
Beneficjent: Serwis Samochodowy Bosch 
Jacek Zabandżała 
ul.Zamojska 42,
22-670 Bełżec
Tytuł projektu: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski"
 
 
Krótki opis projektu:
 
Realizacja projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski" polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 999,6 kWp, z której ilość wyprodukowanej energii w skali roku wyniesie 1020 MWh.
Ilość energii elektrycznej netto przeznaczonej do sprzedaży 1010 MWh/rok. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej w oparciu o panele i inwertery fotowoltaiczne, budowę transformatorowej stacji kontenerowej średniego napięcia wraz przyłączem SN do sieci energetycznej SN oraz liniami kablowymi nN.
Projektowana instalacja będzie wyposażona w monitoring poprawnej pracy elektrowni. Zastosowano również technologię informacyjno-komunikacyjną. Poprzez połączenie inwerterów fotowoltaicznych z główmy sterownikiem.  
 
Cele projektu:
 
 • wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i regionalnym
 • wdrożenie efektywnego ekologicznie i ekonomicznie źródła zasilania energii elektrycznej,
 
 Planowane efekty:
 
 •  ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,  
 • zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • tworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej
 • zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.
 • dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększyć bezpieczeństwa energetyczne regionu 
 
Wartość projektu:  4 881 761, 06 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 986 913, 44 zł
 
 
 

.

BS Zabandżała - .
.
                                                                       Bełżec, dnia 12 marca 2018 r.
Zamawiający: 
Jacek Zabandżała
Serwis Samochodowy BOSCH
22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
 
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski”.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999,6 kWp, wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski wraz z jej przyłączeniem do sieci.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.
 
 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Projektu Budowlanego mają charakter odnośnikowy - parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż parametry urządzeń wymienionych w zał. Nr 1 Zapytanie ofertowe. Dopuszczalne są zaproponowane przez oferenta, alternatywne rozwiązania techniczne. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.
 2. Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie wskazanych świadczeń i robót związanych z kompleksową budową obiektu budowlanego służącego do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne. Kluczowym elementem zamówienia jest kompleksowa budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, obejmująca w szczególności:
 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem ogrodzenia terenu,
 2. roboty budowlane związane z budową linii nN wraz z zabezpieczeniami
 3. roboty budowlane związane z budową linii SN wraz z zabezpieczeniami
 4. roboty budowlane związane z budową stacji nN/Sn wraz z zabezpieczeniami
 5. roboty budowlane związane z dostawą i montażem inwerterów fotowoltaicznych
 6. roboty budowlane związane z dostawą i montażem osprzętu elektrycznego
 7. roboty budowlane związane z dostawą i montażem konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne
 8. roboty budowlane związane z dostawą i montażem modułów fotowoltaicznych
 9. roboty budowlane związane z dostawą i montażem monitoringu poprawnej pracy elektrowni fotowoltaicznej
 10. roboty budowlane związane z dostawą i montażem systemu TIK
 11. prace końcowe: uruchomienie, pomiary, odbiory, dokumentacja powykonawcza, przyłączenie elektrowni słonecznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wykonie niezbędnych testów i prac rozruchowych co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
Roboty budowlane powinny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP.
 1. Adres inwestycji: Tomaszów Lubelski działki nr 10/3, 11, 243/3 ark. 10 przy ul. Łaszcowieckiej
 2. Projekt Budowlany stanowi zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego
 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 4. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
 
 1. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLU.04.02.00-06-0130/17-00 projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2. współfinansowanego ze środków europejskich
2. Kod CPV
09331200-5
Uzupełniające kody CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
 
3. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie wykonawca, który:
  1. spełnia następujące warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed
złożeniem oferty lub jeżeli okres działania jest krótszy w okresie prowadzenia działalności min.
2 instalacje fotowoltaiczne naziemne o mocy min. 0,9 MWp
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży
Zamawiającemu udokumentowane doświadczenie, tj. wykaz robót budowlanych wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu spełnienia wymagania dotyczącego wykazu zrealizowanych robót budowlanych Wykonawca polegał na zobowiązaniu innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
b) spełnia warunki, dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który
- zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”
- zatrudnia na umowę o pracę minimum jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”
- zatrudnia na umowę o pracę min. 2 osoby posiadające grupę kwalifikacyjną „E” na napięcie powyżej 1 kV oraz min. 2 osoby posiadającą grupę kwalifikacyjną „D” na napięcie powyżej 1 kV
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży potwierdzone kserokopie wymaganych uprawnień wraz z imiennymi raportami miesięcznymi ZUS RCA lub innymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych osób. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez tą samą osobę.
 1. Spełnia warunki dysponowania odpowiednim sprzętem technicznym. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży: dowód zakupu miernika parametrów instalacji fotowoltaicznych o funkcjach m.in. wyznaczania krzywych IU, obliczania wartości STC, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru mocy DC, AC oraz ważne świadectwo jego wzorcowania.
 2. spełnia warunki dotyczące stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Potwierdzeniem posiadania stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie:
- wniesienie wadium w jednej z form: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych w kwocie 120.000 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia złożenia oferty.
- złożenie razem z ofertą sprawozdań finansowych z ostatnich zamkniętych trzech lat obrotowych (2014, 2015, 2016) lub z okresu prowadzonej działalności jeśli okres ten jest krótszy, zgodnie z którymi potwierdzone zostanie, że Wykonawca osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości co najmniej 12 000 000,00 zł w okresie objętym przedłożonymi
sprawozdaniami finansowymi.
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie ryzyk budowlanych na wartość nie niższą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) każde i utrzymywać je będą przez cały okres realizacji prac budowlanych,
Oferent powinien posiadać zdolności zarządzania projektami od strony zasobów finansowych, materialnych i osobowych, przestrzegać w związku z prowadzoną budową obowiązujących przepisów prawa budowlanego, p.poż, bhp, oraz innych praw branżowych.
2. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
2. Wypełniony Formularz Ofertowy (wzór stanowi Załącznik 3),
3. Wypełniony Formularz Rozliczeniowo-Kosztorysowy (wzór stanowi Załącznik 6),
 1. Kosztorys ofertowy zaproponowanego rozwiązania,
 2. Oświadczenia oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu wraz z załącznikami (wzór stanowi Załącznik 7),
 3. Dowód zakupu miernika parametrów instalacji fotowoltaicznych o funkcjach m.in. wyznaczania krzywych IU, obliczania wartości STC, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru mocy DC, AC oraz ważne świadectwo jego wzorcowania.
 4. Sprawozdania finansowe za rok 2014, 2015, 2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
 5. Dowód wniesienia wadium ,
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór stanowi Załącznik nr 5)
 7. Specyfikacja techniczna zaproponowanych rozwiązań tj. inwerterów, paneli, stacji transformatorowej, kabli, konstrukcji wsporczych, w postaci kart katalogowych, dokumentów opisujących parametry techniczne. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające o bezpieczeństwie eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej.
 
W odniesieniu do powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest także złożyć co najmniej następujące dokumenty:
 
dot. modułu fotowoltaicznego
 1. kartę katalogową wydaną przez producenta modułu
 2. certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61730
 3. deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja może być ujęta w karcie katalogowej producenta)
 
dot. inwertera (falownika)
 1. kartę katalogową wydaną przez producenta;
 2. potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (deklaracja zgodności lub informacja ujęta w karcie katalogowej producenta);
 3. potwierdzenie posiadania przez oferowany inwerter deklaracji zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (deklaracja zgodności lub informacja ujęta w karcie katalogowej producenta);
 4. dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61000-3-11.
 
dot. Systemu montażowego
1) kartę katalogową wydaną przez producenta konstrukcji
 1. dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą:
- PN-EN 1090-1+A1:2012
- PN-EN 1090-2+A1:2012 lub PN-EN 1090-3+A1:2012
- PN-EN 1991-1-3:2005
- PN-EN 1991-1-4:2008
 1. dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z dyrektywą unijną 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 
 1. Dokumenty zawierające warunki gwarancji i serwisu producenta lub jego przedstawiciela, w odniesieniu do oferowanych urządzeń – modułów fotowoltaicznych, inwerterów, stacji nN/SN i konstrukcji wsporczej („systemu montażowego”) dla przedmiotowego projektu;
 2. Opis wdrożonego systemu dyspozytorskiego do zdalnego sterowania oraz nadzoru instalacji fotowoltaicznych zarówno po stronie niskiego jak i średniego napięcia.
 3. Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyk budowlanych.
Oferent powinien posiadać zdolności zarządzania projektami od strony zasobów finansowych, materialnych i osobowych, przestrzegać w związku z prowadzoną budową obowiązujących przepisów prawa budowlanego, p.poż, bhp, oraz innych praw branżowych.
 
4. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji.
Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
 
Zamawiający zastrzega możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.
 
5. Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 
L.p.                             Kryterium                                           Waga [%]
1.                       Cena netto - K1                                                   55%
2.                       Termin realizacji – K2                                          15%
3.                       Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3          15%
4.                       Okres gwarancji producenta na inwertery – K4   15%
 
 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).
 1. Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
                                                K1 = x 55 pkt
 
gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]
Cb - cena oferty badanej [PLN]
55 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 55%)
 1. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę, kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. W przypadku nie przedstawienia na żądane Zamawiającego wymaganego kosztorysu szczegółowego, oferta zostanie odrzucona.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. W odniesieniu do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek.
 
 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach). Punkty w kryterium K2, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
 
                                                K2 = x 15 pkt
 
gdzie:
K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Termin realizacji”
Tn – najkrótszy termin realizacji (w dniach)
Tb – termin realizacji w badanej ofercie (w dniach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
 
 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (wady) CZn od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach). Punkty w kryterium K3, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
 
                                             K2 = x 15 pkt
 
gdzie:
K3 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
CZn – najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)
CZb - czas usunięcia awarii w badanej ofercie (w godzinach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga15%)
 
 1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji producenta na inwertery” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji producenta na inwertery OGn. Punkty w kryterium K4, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
 
                                              K4 = x 15 pkt
 
gdzie:
K4 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „ Okres gwarancji producenta na inwertery” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
OGn – najdłuższy okres gwarancji producenta na inwertery (w latach)
OGb – okres gwarancji producenta na inwertery w badanej ofercie (w latach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
 1. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
 
                                     S = K1 + K2 + K3 + K4
gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”
K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji producenta na inwertery”
 1. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
 
6. Informacje na temat zakresu wykluczenia
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
 
7. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca wykona roboty budowlane oraz dokona dostawy i montażu wszystkich komponentów dotyczących realizacji zadania potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych w terminie do 6 miesięcy od przekazania placu budowy od Zamawiającego;
Wykonawca dokona przyłączenia elektrowni słonecznej do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wykona niezbędne testy i prace rozruchowe co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
Ostateczny termin zakończenia całości realizacji zamówienia - 30.11.2018 roku.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała Serwis Samochodowy BOSCH , 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski”
Oferty należy składać do dnia 28 marca 2018 r.
 
9. Wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 120 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 57 9639 0009 2001 0005 6560 0004 z adnotacją: "Wadium - „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 950 kW (999,6 kWp) wraz z infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, wewnętrznymi instalacjami kablowymi oraz przyłączem kablowym SN do sieci energetycznej na działkach nr 10/3, 11, 243/3 w miejscowości Tomaszów Lubelski”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj., jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy na realizację zamówienia i dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zaproszeniu;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
15. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 
10. Termin związania ofertą :
 1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
11. Zakres i sposób przygotowania oferty
 1. Składana oferta musi gwarantować kompleksową realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym. Treść oferty musi obejmować zakres danych i informacji wskazanych w „FORMULARZ OFERTY” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego
 2. Wykonawca składając ofertę o treści zgodnej z treścią formularzu ofertowego zobowiązany jest podać ceny: netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmujące całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie świadczenia i elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz podać wszystkie pozostałe wymagane dane i informacje, w tym zwłaszcza parametry podlegające punktacji przy ocenie oferty.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 6. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
 7. Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
 8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
 11. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym (drukowanym).
 12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
 13. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii.
 14. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
  zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
 16. Każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., musi być podpisane czytelnie przez Wykonawcę.
UWAGA: Ze względu na lokalizację inwestycji ( teren pofałdowany o niejednolitej strukturze) znajdującą się w sąsiedztwie wysypiska śmieci Oferent powinien dokonać wizji lokalnej uwzględniając wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy w cenie oferty.
 
12. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
 
13. Warunki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. została przygotowana niezgodnie z wymogami Zamawiającego lub
 3. nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub
 4. termin wykonania jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
 5. oferta nie spełnia wymogów technicznych wskazanych przez Zamawiającego lub
 6. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
7) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
8) nie wniesiono wadium przed upływem terminu do składania ofert
 
 
14. Postanowienia końcowe
Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów zastrzega możliwość:
• odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
• zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
• unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: bosch321@o2.pl nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem złożenia ofert.
 
Załączniki:

.

BS Zabandżała - .
.
BS Zabandżała

Zobacz również

© Robert Bosch Sp. z o.o.