BS Zabandżała

BS Zabandżała

084/665-24-05
ul. Zamojska 42 22-670 Bełżec

BS Zabandżała

Start
Autoryzacja Bosch
Galeria
Lokalizacja
Projekt UE Modernizacja Tomaszów
Projekt UE Fotowoltaika
Projekt UE Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu
 • BS Zabandżała - Gotowi na zimowe wyzwania?

  Gotowi na zimowe wyzwania?

  Bezpłatna kontrola stanu akumulatora i układu ładowania. Zapraszamy do Bosch Car Service na akcję #ZimowaDawkaEnergii.
  zobacz więcej
 • BS Zabandżała - Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Zapoznaj się z usługami oferowanymi w naszej sieci:
  • Przeglądy
  • Naprawa elektroniki
  • Klimatyzacja i ogrzewanie
  • Obsługa silnika
  • Naprawa hamulców
  • Serwisowanie kół
  • Szyby samochodowe
  • Oświetlenie...
   
  zobacz więcej

BS Zabandżała

ul. Zamojska 42
22-670 Bełżec
Pokaż na mapie
084/665-24-05
084/665-24-05
pon.-pt.
sobota
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00
Wyślij e-mail
Bosch Serwis Jacek Zabandżała realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu” Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego 2014-2020”,
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich
 
 
Beneficjent: Serwis Samochodowy Bosch Jacek Zabandżała 
ul.Zamojska 42,
22-670 Bełżec
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu”
 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 
 Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu obejmuje: termomodernizację dachu, wymianę drzwi, okien i luksferów, wymianę źródła ciepła na kocioł opalany biomasą wraz z modernizacją instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW, wymianę opraw oświetleniowych, przebudowę instalacji sprężonego powietrza, zastosowanie systemu zarządzania energią.
 
 
Celem projektu jest:
 
- osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych i podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń
 
Planowane efekty:
 
- ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,
- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych i podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń
 
Wartość projektu  611 582, 87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 323 119, 30 PLN 
 
BS Zabandżała
.
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.12.2018 r. dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu”
 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego 2014-2020”, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich
 
1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Podmiot udzielający zamówienia: Jacek Zabandżała - Serwis Samochodowy BOSCH
Adres siedziby: 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
Telefon kontaktowy: +48 603133751
Adres e-mail: bosch321@o2.pl
 
Podmiot udzielający zamówienia nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579). 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych przez Ministra Rozwoju (dalej zwane Wytycznymi horyzontalnymi). Wytyczne horyzontalne, do których odwołuje się niniejsze postępowanie, publikowane są na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
2.1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowaniu instalacji OZE budynku Serwisu Samochodowego BOSCH w Bełżcu.
W zakres prac wchodzi:
1. Modernizacja instalacji c.o.
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW.
3. Przebudowa instalacji sprężonego powietrza.
4. Ocieplenie stropodachu.
5. Modernizacja instalacji c.w.u.
6. Wymiana drzwi.
7. Wymiana okien.
8. Wymiana oświetlenia.
9. System zarządzania energią.
 
Zakres wszystkich prac powinny być wykonane zgodnie z Audytem Energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego przez wykwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach Audytu Energetycznego mają charakter odnośnikowy – dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż minimalne parametry techniczne opisane Audycie Energetycznym.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie), Zamawiający – dzięki realizacji niniejszego zamówienia – ma osiągnąć wyliczone wskaźniki rezultatu :
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] | rozliczeniowy- 238,33 
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] | rozliczeniowy – 20,14
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] | rozliczeniowy – 310,82
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] | rozliczeniowy- 62,388
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy- 9,875
• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | rozliczeniowy – 9,875
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | rozliczeniowy- 56,94
• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | rozliczeniowy – 56,94
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] | rozliczeniowy – 0,05903
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] | rozliczeniowy – 0,0108
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] | rozliczeniowy – 0,04823
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [kWt] | rozliczeniowy –48,23
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe] | rozliczeniowy- 10,80
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [kW] | rozliczeniowy – 59,03
Zamawiający wymaga, by w wyniku wykonania zamówienia, wyłoniony Wykonawca zapewnił osiągnięcie tak określonych wskaźników.
Miejscem realizacji inwestycji jest budynek Serwisu Samochodowego BOSCH położony przy ul. Zamojskiej 42, Bełżec działka nr 3/1, gm. Bełżec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością oraz realizacji na niej inwestycji.
 
2.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
 
Uzupełniające kody CPV:
44220000-8 Stolarka budowlana
45321000-3 Izolacja cieplna
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42123000-7 - Sprężarki
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
 
2.3. Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:
a) Wykonania robót według dostarczonego przez Zamawiającego Audytu Energetycznego – sprawdzonego i zweryfikowanego przez Wykonawcę, wraz z robotami towarzyszącymi,
b) Podporządkowania się oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz przedstawicielami Zamawiającego.
c) Wykonawca w związku z faktem, że przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie zobowiązuje się prowadzić prace w sposób nie kolidujący z pracą Serwisu Samochodowego. W szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ograniczać/wstrzymywać funkcjonowania Serwisu Samochodowego. Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy prac, z tytułu czego Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o zapłatę, a Wykonawca na okres wstrzymania prac zobowiązany jest zabezpieczyć teren robot aby nie stwarzał on zagrożenia (potencjalnego jak i realnego) dla użytkowników, gości i innych osób przebywających w Serwisie Samochodowym.
d) Obowiązkiem Wykonawcy jest protokolarne przejęcie we władanie Placu Budowy w terminie wskazanym w Umowie, przy czym nie będzie to władanie samoistne, a jedynie w celu realizacji Robót na podstawie Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednoczesnego prowadzenia wszelkich innych prac niebędących przedmiotem Umowy, w sposób niekolidujący z Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W tym zakresie Wykonawca odpowiada za koordynowanie wszystkich robót prowadzonych na terenie Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco zakresy i terminy prac nie będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Plac Budowy i obiekt pracownikom Zamawiającego oraz osobom działającym w jego imieniu w celu dokonania oględzin. Warunki  dostępu do obiektu i bezpieczeństwa poruszania się wprowadzonych osób, będą uzgodnione z Zamawiającym i będą obowiązywały przez cały okres budowy.
e) Od dnia przejęcia we władanie Placu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na Placu Budowy Zamawiającemu lub jakimkolwiek osobom trzecim, jak również szkody we wszelkim mieniu znajdującym na Placu Budowy, które będzie własnością Zamawiającego lub stron trzecich. Wykonawca gwarantuje, iż jakiekolwiek osoby trzecie nie będą występowały do Zamawiającego z roszczeniami o naprawienie szkód powstałych na terenie Placu Budowy w okresie władania przez Wykonawcę placem budowy, a w przypadku wystąpienia w/w roszczeń osób trzecich zgłaszanych przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku naprawienia szkody.
f) Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa budowy i robót, będących przedmiotem Umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiązek ten dotyczy także wszelkich robót i czynności, które mogą być powierzone przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
g) Wykonawca utrzymywać będzie w należytym porządku na własny koszt: Plac Budowy i obiekty zaplecza, które zostaną zlikwidowane po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
h) Wykonawca zatrudni na własny koszt i ryzyko służbę ochrony w wymiarze koniecznym do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się na Placu Budowy.
i) Wykonawca zapewni i wykona we własnym zakresie i na swój koszt zasilanie Placu Budowy w energię elektryczną.
j) Wykonawca wykona wszelkie inne czynności, które nie obciążają Zamawiającego, a są niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym oraz obowiązującymi przepisami innych aktów prawa.
k) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót Budowlanych określonego w Umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy komplety dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi katalogami urządzeń (DTR), atestami i dopuszczeniami, aprobatami technicznymi, protokołami pomiarów, badań materiałów lub urządzeń (na budowie, miejscu wytworzenia lub prefabrykacji lub instytucji do tego wynajętej), instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń oraz całości systemów i instalacji wraz z zasadami postępowania w sytuacjach awaryjnych, kartami gwarancyjnymi dla materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz wszelkimi innymi dokumentami o istotnym charakterze dla wykonania oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia. 
l) Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego określonego w Umowie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie niezbędne próby, testy, weryfikacje, sprawdzenia, rozruchy próbne, odbiory wymagane odpowiednimi przepisami, jak również wskazówkami Zamawiającego, a także przeszkolenia pracowników Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane w zakresie eksploatacji, serwisu oraz zachowania w sytuacji awarii. W razie niewykonania przez Wykonawcę powyższych prób testów, weryfikacji, sprawozdań, rozruchów próbnych, odbiorów w terminie gwarantującym terminową realizację przedmiotu Umowy Zamawiający może przeprowadzić je własnym staraniem, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do automatycznego kompensowania poniesionych kosztów z należności Wykonawcy.
 
2.4. Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia
 
Wymagania w zakresie parametrów technicznych poszczególnych kluczowych urządzeń i elementów stosowanych w ramach projektu określa Audyt Energetyczny. Dopuszczalne jest stosowanie urządzeń równoważnych, przy czym parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż minimalne parametry techniczne opisane Audycie Energetycznym
 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia
 
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi – określonymi dla przedmiotu zamówienia, w tym za spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt.
b) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób nie kolidujący z pracą Serwisu Samochodowego. W szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ ograniczać/wstrzymywać funkcjonowania Serwisu Samochodowego. c) w przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 
 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej, niż 400 000, 00 PLN.
Uwaga: przez należytą staranność Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania prac związanych z inwestycją, który doprowadził do wydania przez inwestora referencji potwierdzających prawidłowość wykonania prac lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na brak zastrzeżeń wobec prac wykonanych przez oferenta.
 
3.1.2 stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał roczny obrót, za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN (osiemset tysięcy złotych). W przypadku nowoutworzonych podmiotów, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane dotyczące obrotu pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.
Spełnienie warunku posiadania sytuacji finansowej będzie oceniane na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania tej umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny.
 
3.1.3 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wykonawca zobowiąże się do posiadania, przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem  działalności gospodarczej, o wartości nie niższej niż 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych). Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia, złożonego przez oferenta na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego.
Uwaga: zobowiązanie do posiadania przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, o wartości wskazanej powyżej, będzie przeniesione do umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający będzie to zobowiązanie uznawał za istotne – naruszenie tego zobowiązania przez Wykonawcę będzie okolicznością uprawniającą Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz żądania kary umownej w wysokości 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych i naprawienia szkody, jeżeli szkoda ta będzie przekraczała wartość ustalonej kary umownej.
 
3.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy i analizy dokumentów załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty.
 
3.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty określone w liście dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
 
3.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
3.5. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych, usług lub dowody potwierdzające czy roboty budowlane, usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 
3.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków w postępowaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podmioty zagraniczne winny złożyć dokumenty równoważne dla dokumentów, których wymaga Zamawiający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. Oferta przedłożona w języku obcym i nie przetłumaczona na język polski nie będzie brana pod uwagę.
 
3.8. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli takie upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 
3.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 
4. INFORMACJE O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
L.p.                               Kryterium                                          Waga [%]
1.                      Cena netto - K1                                                55%
2.                      Termin realizacji – K2                                       15%
3.                      Serwis - czas usunięcia awarii (wad) – K3       15%
4.                      Okres gwarancji – K4                                       15%
 
1. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K1 - „Cena” to 55 pkt (waga 55%).
a) Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty w kryterium K1, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
                                           
                                                 Cn 
                                   K1    =   ----   x 55 pkt
                                                 Cb
 
gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]
Cb - cena oferty badanej [PLN]
 
55 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 55%)
b) Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Audytu Energetycznego, jak również w Audycie nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
c) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
d) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
e) W odniesieniu do Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, przy ocenie (obliczeniu punktacji) ofert do ceny jego oferty zostanie doliczony podatek.
 
2. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K2 - „Termin realizacji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem realizacji zadania Tn liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji zadania (w dniach). Punkty w kryterium K2, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:  
 
                                              Tn
                                   K2 =   -----  x 15 pkt     
                                              Tb
gdzie:
K2 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Termin realizacji”
Tn – najkrótszy termin realizacji (w dniach)
Tb – termin realizacji w badanej ofercie (w dniach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
 
3. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K3 - „Czas usunięcia awarii (wad)” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najkrótszym czasem usunięcia awarii (wady) CZn od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach). Punkty w kryterium K3, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
 
                                            CZn
                                    K3 = -----   x 15 pkt
                                            CZb
gdzie:
K3 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
CZn – najkrótszy czas usunięcia awarii (w godzinach)
CZb - czas usunięcia awarii w badanej ofercie (w godzinach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga15%) 
 
4. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać w kryterium K4 - „Okres gwarancji” to 15 pkt. (waga kryterium - 15%).
Maksymalną punktację otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. Punkty w kryterium K4, poszczególnym badanym ofertom będą przyznawane według następującej zależności:
 
                                           OGb
                                    K4 = -----  x 15 pkt
                                           OGn 
gdzie:
K4 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „ Okres gwarancji” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
OGn – najdłuższy okres gwarancji (w latach)
OGb – okres gwarancji w badanej ofercie (w latach)
15 pkt. – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium (waga 15%)
 
5. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
                               S = K1 + K2 + K3 + K4
 
gdzie:
S - suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin realizacji”
K3 - - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Czas usunięcia awarii (wad)”
K4 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”
 
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 
5.1. Termin wykonania
 
Wykonawca wykona roboty budowlane oraz dokona dostawy i montażu wszystkich komponentów dotyczących realizacji zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego w nieprzekraczalnym w terminie do 30.11.2019 r.
 
5.2. Warunki płatności
 
Wynagrodzenie będzie płatne sukcesywnie w miarę wykonywania inwestycji. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT obejmującej należną do wypłaty część wynagrodzenia za ukończony etap na podstawie Protokołu Odbioru Częściowego i/lub Końcowego podpisanego zgodnie z Umową z terminem płatności do 30 dni.
 
6. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art.3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotowym powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązać w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
7. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych,
b) danych rejestrowych,
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.
 
8. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie wykonawca, który wraz z ofertą dostarczy:
1. Wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami:
         Oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w                      postępowaniu wraz z referencjami zrealizowanych robót
         Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
         Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności                cywilnej
2. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają takich wpisów,
3. Kosztorys ofertowy,
4. Dowód wniesienia wadium ,
 
9. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała - Serwis Samochodowy BOSCH, 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem „Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu”
Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2018 r. ( uwaga: liczy się data wpływu oferty do firmy)
 
10. WADIUM
 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN(słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim, Nr: 30 9639 0009 2001 0005 6560 0005 z adnotacją: Wadium – „Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu”
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj., jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej i podpisaniu umowy na realizację zamówienia lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium po zawarciu umowy na realizację zamówienia i dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zaproszeniu;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
15. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 
1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
12. ZAKRES I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1. Składana oferta musi gwarantować kompleksową realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego Audytem Energetycznym. Treść oferty musi obejmować zakres danych i informacji wskazanych w Formularzu ofertowym wraz z załącznikami stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego
2. Wykonawca składając ofertę o treści zgodnej z treścią formularzu ofertowego zobowiązany jest podać ceny: netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmujące całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie świadczenia i elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz podać wszystkie pozostałe wymagane dane i informacje, w tym zwłaszcza parametry podlegające punktacji przy ocenie oferty.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
6. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Strona 17 z 19
7. Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
11. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym (drukowanym).
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
13. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii.
14. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający dopuszcza podpisanie podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
16. Każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty winna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., musi być podpisane czytelnie przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza podpisanie podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. 
 
13. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
 
14. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY
 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została przygotowana niezgodnie z wymogami Zamawiającego lub
3) nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub
4) termin wykonania jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
5) oferta nie spełnia wymogów technicznych wskazanych przez Zamawiającego lub
6) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
7) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
8) nie wniesiono wadium przed upływem terminu do składania ofert
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów zastrzega możliwość:
• odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
• zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
• unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną na podstawie wytycznych zawartych w Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym, Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: bosch321@o2.pl nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 
 
Lista dokumentów i załączników związanych z zapytaniem ofertowym:
BS Zabandżała
.
BS Zabandżała

Zobacz również

© Robert Bosch Sp. z o.o.